Algemene Voorwaarden Groothandel

  Algemene voorwaarden Zakelijk

Algemene voorwaarden van MOVING WOOD TRADING, gevestigd aan de Herculesweg 55, 4338PL Middelburg.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en aangegane overeenkomst tot het leveren van zaken tussen Moving Wood Trading hierna te noemen “Gebruiker”, en afnemers en opdrachtgevers, hierna te noemen “Wederpartij”.  Afwijkingen daarvan moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele door de Wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op meerwerk, waaronder wordt verstaan al hetgeen dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven het in de opdrachtbevestiging vastgelegde wordt geleverd.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde onverminderd van kracht.

Artikel 2 – Offertes

 1. Alle offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn af magazijn Gebruiker, exclusief BTW, kosten van verpakking en transport en andere heffingen van overheidswege en eventuele overige in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 4. De door Gebruiker verstrekte foto’s, tekeningen, beschrijvingen en opgaven van afmetingen, kleuren en gewichten in offertes, orderbevestigingen, catalogi, website e.d. dienen slechts ter globale aanduiding van de te leveren zaken en zijn voor details nimmer bindend.
 5. Bij een door Gebruiker samengestelde offerte bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 3 – Leveringstermijnen, uitvoering overeenkomst.

 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de zaken moeten worden geleverd. De overeengekomen levertijd gaat in zodra Gebruiker de overeenkomst heeft bevestigd en in het bezit is van alle door Wederpartij te verstrekken bescheiden en gegevens en een eventueel overeengekomen aan- of vooruitbetaling heeft ontvangen.
 2. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan of te doen opslaan voor rekening en risico van de Wederpartij, te factureren en indien de wederpartij niet tijdig aan haar betalingsverplichting voldoet gebruik te maken van zijn recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 
 4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan zal daaraan eerst uitvoering worden gegeven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Gebruiker en Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te leveren zaken.
 6. Indien Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
 7. Indien Gebruiker met Wederpartij een vaste prijs is overeengekomen, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in opgetreden prijsstijgingen als gevolg van verhoging der materiaalprijzen, vrachttarieven, lonen, sociale lasten, douane-, in- of uitvoerkosten, omzetbelasting, alsmede prijsstijgingen ten gevolge van valutakoerswijzigingen of wijzigingen in de rentestand.

Artikel 4 – Ontbinding van de overeenkomst

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede  grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Indien door vertraging aan de zijde van Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 1. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 2. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Gebruiker gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is gebruiker bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen, staking, uitsluiting, brand, gebrek aan hulpmiddelen, grondstoffen, halffabricaten (onder meer als gevolg van vertraging bij of wanprestatie door leveranciers) dan wel van arbeidskrachten (onder meer als gevolg van ziekte), dit alles bij Gebruiker of zijn leveranciers en belemmeringen in het verkeer.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
 5. Indien de ontbinding aan Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Betalingen strekken steeds in mindering eerst op de kosten, dan de rente en daarna op de oudste factuur.
 2. Indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is gebruiker gerechtigd aan Wederpartij een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van 1 % per maand – gerekend vanaf de factuurdatum – over het totale bedrag der factuur. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. 
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Wederpartij worden verhaald. Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 6 –  Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Gebruiker op Wederpartij nog enige vordering heeft betreffende: – de tegenprestatie voor door Gebruiker aan Wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken; – krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van Wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden; – enig tekortschieten van Wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst; blijven de geleverde zaken eigendom van Gebruiker.
 2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt. Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 
 3. Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
 4. Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 5. Wederpartij zal iedere derde die op de zaken, ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, beslag wil leggen, dan wel de bewindvoerder in haar surséance van betaling respectievelijk de curator in haar faillissement terstond schriftelijk mededelen, met een kopie aan Gebruiker, dat Gebruiker eigenaar van die zaken is.

Artikel 7 – Garantie, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.
 4. Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken. 
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft. 
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, voor rekening van Wederpartij.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan Wederpartij in rekening worden gebracht.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor kosten en schade die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a) fouten van personeel en derden, waarvan Gebruiker zich bedient; b) een gebrek in de geleverde zaken, indien het op grond van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop de gebruiker de zaken in het verkeer bracht, redelijkerwijs niet mogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken; c) schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden tenzij de wederpartij opzet of grove schuld van de gebruiker aantoont.
 4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 7. Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte- en gevolgschade.

Artikel 9 – Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Wederpartij over op het moment waarop zaken het magazijn van gebruiker hebben verlaten.

Artikel 10 – Vrijwaring

 1. Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
 2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van Wederpartij.

Artikel 11 – Geschillen en Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12  – Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

     

Login Account

Already a Rubnio Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.