Disclaimer

Disclaimer website (aansprakelijkheid voor de inhoud van de website)

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite – waaronder begrepen de homepage en onderliggende pagina’s – de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd, niet meer juist of onvolledig is. Ook kunnen de internetsite en de server(s) die de internetsite toegankelijk maken virussen en – andere – schadeveroorzakende programmatuur bevatten. Moving Wood Trading is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie in deze internetsite. Evenmin is Moving Wood Trading aansprakelijk voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de internetsite, noch voor – ander – schadeveroorzakend gebruik van de internetsite.

Deze internetsite bevat links naar internetsites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere internetsites links gelegd naar deze internetsite. Moving Wood Trading  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte internetsites daar deze niet worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Moving Wood Trading.

Het auteursrecht van de op deze site gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij Moving Wood Trading dan wel haar licentiegevers. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Moving Wood Trading  is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of informatie geheel of ten dele over te nemen.

Moving Wood Trading  heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen.


Aanvullende disclaimer website
(indien ook de mogelijkheid tot het sluiten van overeenkomsten, etc. wordt aangeboden via de website)

Het bezoeken van deze internetsite wordt beheerst door Nederlands recht. Op ieder in deze internetsite vervat aanbod en iedere door, uit of via de internetsite met Moving Wood Trading  voortvloeiende overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Moving Wood Trading van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op deze internetsite.

 

Login Account

Already a Rubnio Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.